Viser arkivet for stikkord næring

Paneldebatt på Skei 3/9

TEMA: Korleis få fart på Sogn og Fjordane?
Det private næringslivet i Sogn og Fjordane spelar ei svært sentral rolle i utviklinga av fylket vårt. Det same gjer ein velfungerande og effektiv offentleg sektor.
Vi veit at dei politikarar og parti ser ulikt på så vel privat næringsverksemd som på rammevilkår. Kva rammevilkår næringslivet har til ei kvar tid vil likevel avgjere kva retning utviklinga vil ta. Difor er haldningane og slagkrafta til dei som skal representere oss på Stortinget dei neste fire åra så enormt viktig.
Er du interessert i å vite korleis dei fremste politikarane våre ser på nærings- og samfunnsutviklinga i Sogn og Fjordane; om kva dei meiner bør gjerast for å få meir vekst og utvikling, for å få auka folketal? Korleis skal vi greie å få ”vår del av kaka”? Då bør du få med deg dette ordskiftet, på Skei Hotel rett før stortingsvalet.
Vi har fått dei fremste av kandidatane på stortingsvallistene i fylket vårt til å møte til paneldebatt på Jølster for nettopp å debattere spørsmål knytt opp til næringspolitikk spesielt og samfunnspolitikk generelt. Temaet er spissa inn mot utfordringar og mulegheiter på nærings- og samfunnsområda i Sogn og Fjordane. Rammevilkår som samferdsle, skattar og avgifter, samt offentleg regulering, restriksjonar og tidsbruk, vil bli aktuelle tema. Det same vil rekruttering og utdanning. Vi skal dessutan, ut frå fylkeskommunen sine planer, bli mange tusen fleire menneske i fylket i 2016. Kva må til for å makte denne ambisjonen? Vi ser store strukturendringar i landbruket, i havbruket, innan tryggings- og naudetatane. Ser vi teikn til sentralisering og endring av kommunestrukturen? Og kva med fylkeskommunen si framtid? Viktige tema å få opp på bordet før stortingsvalet!
Det er mange ting å ta tak i, og vi skal få fram kva vi kan forvente oss av dei som kan bli våre fremste folkevalde og kva vi kan vente oss av partia deira. Vil dei gje klare og tydelege svar til veljarane før valet?
Så, møt opp og få med deg debatten. NHO Sogn og Fjordane skal gjere sitt beste for å få til ein god, konkret og klargjerande debatt.
Det vert sjølvsagt også gode høve for publikum til å stille spørsmål til politikarane under møtet.
Og, ikkje minst: Det blir presentasjonar av samfunnsrekneskapane til nokre bedrifter, som vil synleggjere kva sjølv små verksemder bidreg med til samfunnet rundt seg.
Stad: Skei Hotel
Tid: 3. september 2013 kl. 18.00-21.00
Paneldeltakarar: Trude Brosvik, KrF, Frank Willy Djuvik, FrP, Sveinung Rotevatn, V, Vibeke Johnsen, SV, Ingrid Heggø, Ap, Ingunn Kandal, Raudt, Bjørn Lødemel, H, Liv Signe Navarsete, Sp.
Tema: Korleis få fart på Sogn og Fjordane?
Debattleiar: Regiondirektør i NHO SF, Jan Atle Stang
Arrangør: NHO Sogn og Fjordane

Nye tider for "Torløa" i Mundal

I papirutgåva av Sogn Avis kan me i dag (13/10-08) på framsida lese om Torløa i Mundal. Dette tilårskomne og eg vågar seie stygge bygget skal no etter alt og døme rivast, berre den verneverdige grunnmuren skal stå att. I staden skal det reisast eit nytt bygg med fire etasjar.

Den gamle møkakjellaren skal forvandlast til kafè, med planlagd servering av m.a. lokal mat. På heilårsbasis!
– Lokal matskikk er ineressant for turistar og det er eit mål å ha heilårsope, slik at lokale kan nytta det som forsamlingslokale, seier ein av initiativtakarane.
Vidare opp i etasjane er det planlagt butikk, næringslokale og fem fritidsbustader.
I tillegg er det planar om inntil seks nye einebustader på areal i nærleiken.

Det er selskapet Mundal Utvikling AS som står bak desse planane. Selskapet består av Johs Jamne, Tor Østensen, Randi Skredegård, Anders T. Mundal, Nils Distad og Inge Rauboti. - Me vil laga ein attraktiv innfallsport til Mundal, seier Tor Østensen. Selskapet framhevar nærleiken til fjorden som viktig for etableringa, og saman med Hotel Mundal og Fjærland Kyrkje, som er naboane til Torløa, vil den gamle fjøsen bli løfta fram som eit av tre flotte bygg i Mundal. Østensen, Skredegård og Jamne ser det viktig at dei spelar på lag med lokalmiljøet og at grunneigarane er involverte i planane.

Selskapet har opplevd å få medvind frå Sogndal kommune, og dei reknar med at planarbeidet og det formelle i høve kommunen skal vere i mål til sommaren. Då kan ein rekne med byggjestart påfølgjande haust.

Skrivaren av dette innlegget stiller seg positiv til prosjektet, og håpar på den type aktivitet og resultat som Mundal Utvikling AS ynskjer å få til.
Kva meiner du??