Bygdautvalet

Her er referat frå styremøte i bygdeutvalet, med konstituering og referat frå årsmøtet.

Styremøte i Fjærland bygdautval

Fjærland BU har hatt styremøte, der vi konstituerte oss.
Styre i bygdautvalet betår av:
Leiar: Hans Haugen
Nestleiar: Kjell Erling Mundal
Skrivar: Randi Finne
Medieansvarlig: Jorunn Marie Bøyum Halland
Næringskontakt: Anne Reidun Sørensen
Vara: Inge Rauboti

Bygdautvalet vil bruke Fjærlandsnytt og origo som informasjonskjelder ut til bygda, og vil oppfordre andre lag og organisasjonar om å gjere også.

Har de saker de ynskjer at bygdautvalet skal ta opp, så ta kontakt med ein av oss i styre.

Referat frå Årsmøte i Fjærland bygdalag 29.februar 2016

Stad: Bygdahuset
Tal frammøtte: 22

Sak 1 Innkalling
Innkallinga godkjend

Sak 2 Saklista
Saklista godkjend

Sak 3 Val av møteleiar, referent og to til å skrive under årsmøteprotokollen
Møteleiar: Terje Mundal
Referent: Randi Finne
Underskrive protokollen: Hanne Haugen og Jo Marius Bøyum

Sak 4 Bratt Moro v/Torgeir Skålid
Torgeir Skålid er dagleg leiar for Bratt Moro i Sogndal, og var invitert av Bygdautvalet for å inspirere oss og fortelje om arbeidet med Fjellsportfestivalen og Bratt Moro.

Han fortalte litt om korleis dei har jobba og kva som har vert gode faktorar for at dei er komne der dei er i dag.

Noko av det han påpeika var:
Suksessfaktorar dette har gitt for Bratt Moro:
- Samle mange miljø i bygda
- Skaffe engasjerte sponsorar (klare på at ein treng mykje pengar)
- Omfattande framsnakking
- Medieeksponering (lokalt, nasjonalt og internasjonalt)
Mål som dei har hatt: Utnytte lokale kvalitetar

Eit punkt han snakka om var, kva med Fjærland?
- Bruk dei lokale kvalitetane
- Ver stolte av det vi har
- Ikkje kopiere andre, men bli gjerne inspirert
- Tenk store tankar
- Spel på det lokale
- Ta imot det nye med opne armar

Etter innleiinga, der det òg vart vist nokre filminnslag frå lokal aktivitet og lokalt utviklingsarbeid, var ordet fritt.
Her vart det tatt opp fleire tema, blant anna korleis Fjærland kan få glede av vinterturismen i Fjærland og kva ressursar har vi som vi kan nytte oss av (t.d. breane)
Det blei av innleiar understreka at fjærlendingane sjølve må vere motor, men ein kan få andre, både i Fjærland, Sogndal kommune og drivkrefter i Sogndal til å støtte og spele på lag.

Sak 5. Årsmelding
Årsmeldinga vart lesen opp.
Årsmøtet godkjende årsmeldinga med fylgjande merknad:
Fleire på årsmøtet tek til orde for at Skinnskovegen må ryddast så godt at den ikkje må stengjast om vinteren.

Sak 6. Rekneskapen
Laura Kvamme (rekneskapsførar) gjekk gjennom rekneskapen.
Rekneskapen godkjend utan merknader.

Sak 7. Val
Leiar i valnemnda, Eivind Ødegård, styrte valet. Årsmøtet blei minna om at ein har høve til å kome med benkeframlegg og/eller krevje hemmeleg avstemming. Etter dette vart valet gjennomført, og kandidatane som valnemnda hadde innstilt vart valde med akklamasjon.

Leiar i Bygdautvalet: Hans Haugen (vald for eitt år)
Medlemmar i Bygdautvalet: Jorunn Marie Bøyum Halland (ny – vald for to år)
Anne Reidun Sørensen (ny – vald for to år)
Kjell Erling Mundal (ikkje på val)
Randi Finne (ikkje på val)
Vara: Inge Rauboti (vald for eitt år)

Valnemnd: Nils Distad (leiar – ikkje på val)
Maria Langhelle (ikkje på val)
Terje Mundal (ny – vald for tre år)

Revisorar: Hanne Haugen (attval – vald for eitt år)
Gunn Øygard (attval – vald for eitt år)

Sak 8. Innkomne saker
Det var tre innkomne saker. To som gjeld krysset ved riksvegen (Stølen og Skeisbrui) og ei om området rundt Mekken. Bygdautvalet jobbar vidare med desse sakene.

Sak 9. Orientering v/Terje Høisæther om arbeidet med Torget i Mundal
Planen er å få til to store informasjonstavler. Ei tavle skal informere om attraksjonar/tilbod for besøkande. Den andre tavla tenkjer ein kan ha kulturhistoriske tema som kan skiftast ut med nokre års mellomrom. Terje ynskjer seg ei nemnd som kan arbeide med innhald på sistnemnde tavle.

Årsmøtet kom med fylgjande framlegg til arbeidsgruppe: Terje Høisæther + ein representant frå Sogelaget + noverande utsmykkingsnemnd for Mundal (Marianne Supphellen, Anne Mundal Skjelten og Audun Eidsnes). Ein tok atterhald om at medlemmane i utsmykkingsnemnda ikkje er spurte. Dette vil bygdautvale gjere snarast. (Dei er positive til den nye utfordringa).

bygdeutvalet

Kronprins Haakon vitjar Sogn

3. juni i år kjem H.K.H. Kronprins Haakon til Fjærland for å vere til stades under markeringa av 25-årsjubileet til Norsk Bremuseum.

Fylkesmannen vil i samarbeid med Slottet, Norsk Bremuseum og Sogndal kommune utarbeide eit eige program for besøket, og kjem tilbake med meir informasjon for presse og publikum.

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane

Lagsstemna miniatyr

Det vert lagsstemna i miniatyrskyting på skytebana i bygdahuset fredag 1.april klokka 19.00.

Rekruttane kan også skyta tysdag 29 mars under den vanlege treningi.

Vel møtt.

Norsk Bremuseum held ope 1.påskedag

Norsk Bremuseum held ope søndag 1. påskedag, frå kl. 11:00-17:00.

Hjarteleg velkomen og god påske!

RESULTAT LAGSRENN 2016/6. karusellrenn

35 deltakarar

K 10 år og yngre 2km
Otilie Haugen 15.06 min.

M 10 år og yngre 2km
Vebjørn Mundal 09.50 min.
Eskil Tufte 10.58 min.
Yrjan Tufte 09.31 min.

K 11-12 år 2km
Sigrid Mundal 07.22 min.

M 11-12 år 2km
Trym Tufte 07.20 min.
Kornelius Haugen 11.29 min.

M 13-14 år 3km
Olaus Mundal 11.31 min.
Ulvar Tufte 11.32 min.

K 35-49 år 5km
Eline Orheim 22.20 min.
Marianne Paulsen 25.15 min.
Marianne Nilsen 26.35 min.

M 35-49 år 10km
Johannes Tufte 39.44 min.
Bjarte Haugen 46.45 min.

M 75 år og eldre 10km
Erik Distad 47.44 min.

Trim
Sverre Eineteig
Anette Eineteig
Kristin Eineteig
Ida Susanne Supphellen
Jon Supphellen
Vetle Solsvik
Styrk Solsvik
Nora Solsvik
Linea B. Haugen
Jonas B. Haugen
Trine Berge
Daniel Berge
Karoline Skeide
Vegard Skeide
Jøran Skeide
Odd Atle Rauboti
Gunn Margit Rauboti
Maren Skjelten
Amund Skjelten
Erlend Skjelten

LAGSMEISTER DAMER
ELINE ORHEIM

LAGSMEISTER MENN
JOHANNES TUFTE

Resultat 5. karusellrenn 2016

35 deltakarar

Tid 2 km
Otilie Haugen 14.50 min.
Vebjørn O. Mundal 09.40 min.
Eskil Tufte 10.11 min.
Ida Susanne Supphellen 09.54 min.
Kornelius Haugen 09.50 min.
Sigrid O. Mundal 07.40 min.
Yrjan Tufte 09.17 min.
Trym Tufte 07.14 min.

Tid 3 km
Ulvar Tufte 10.47 min.
Olaus O. Mundal 11.01 min.

Tid 5 km
Eline Orheim 21.57 min.

Tid 10 km
Bjarte Haugen 40.54 min.

Trim
Anette Eineteig
Linnea B. Haugen
Daniel Berge
Trine Berge
Kristin Eineteig
Sverre Eineteig
Hanne Haugen
Anja Mundal
Torgeir Mundal
Marianne Nilsen
Marianne Paulsen
Inge Rauboti
Odd Atle Rauboti
Gunn Margit Rauboti
Jøran Skeide
Karoline Skeide
Vegard Skeide
Amund Skjelten
Erlend Skjelten
Maren Skjelten
Jon Supphellen
Gyrid Supphellen
Olve Tufte

Kalk til Fjærland

Kristen Uglum frå Felleskjøpet i Sogndal ringde meg (av alle!) og spurde om eg kunne blesta at dei vil forsøkja å få til ein kalkbåt til Fjærland i vår. Dei har ein del tingingar, men treng noko meir for å få det til.

Prisen vert 505,- + mva pr tonn levert ved kai i Fjærland, dei kan og organisera utkøyring mot fakturering kunde.

Er du interessert kan du ta kontakt med Kristen Uglum på tlf: 900 42 762

Dersom nokon som er på Facebook kunne leggja ut dette så vil det gjerne nå langt fleire?

Resultat 4. karusellrenn 2016

36 deltakarar

Tid 2 km
Otilie Haugen 11.47 min.
Vebjørn O. Mundal 09.00 min.
Anja Mundal 10.34 min.
Ida Susan Supphellen 09.10 min.
Kornelius Haugen 11.40 min
Sigrid O. Mundal 06.51 min.

Tid 3 km
Ulvar Tufte 09.40 min.
Olaus O. Mundal 10.03 min.

Tid 5 km
Eline Orheim 19.53 min.

Tid 10 km
Johannes Tufte 30.35 min.
Bjarte Haugen 37.15 min.

Trim
Anette Eineteig
Linnea B. Haugen
Kristin Eineteig
Marianne Paulsen
Sverre Eineteig
Inge Rauboti
Jonas B. Haugen
Amund Skjelten
Hanne Haugen
Erlend Skjelten
Hans I. Haugen
Maren Skjelten
Torgeir Mundal
Jon Supphellen
Marianne Nilsen
Gyrid Supphellen
Karoline Skeide
Eskil Tufte
Jøran Skeide
Odd Atle Rauboti
Gunn Margit Rauboti
Vegard Skeide
Trym Tufte
Yrjan Tufte
Olve Tufte

Resultat 3. karusellrenn 2016

29 deltakarar

Tid 1 runde
Otilie Haugen 12.18 min.
Eskil Tufte 09.49 min.
Yrjan Tufte 08.22 min.
Trym Tufte 06.20 min.
Kornelius Haugen 08.24 min
Sigrid O. Mundal 06.16 min.

Tid 2 runder
Ulvar Tufte 11.22 min.

Tid 3 runder
Eline Orheim 22.02 min.

Tid 4 runder
Johannes Tufte 23.58 min.

Trim
Daniel Berge
Trine Berge
Kristin Eineteig
Jon Supphellen
Sverre Eineteig
Olve Tufte
Jonas B. Haugen
Amund Skjelten
Hanne Haugen
Erlend Skjelten
Anja Mundal
Maren Skjelten
Torgeir Mundal
Nora Solsvik
Marianne Nilsen
Styrk Solsvik
Karoline Skeide
Vetle Solsvik
Jøran Skeide
Ida Susanne Supphellen

Resultat 2. karusellrenn 2016

26 deltakarar

Tid 1 runde

Otilie Haugen 14.30 min.
Eskil Tufte 10.50 min.
Yrjan Tufte 09.20 min.
Trym Tufte 07.05 min.

Trim

Anette Eineteig
Jon Supphellen
Bjarte Haugen
Marianne Paulsen
Jonas B. Haugen
Gyrid Supphellen
Hanne Haugen
Olve Tufte
Torgeir Mundal
Amund Skjelten
Linnea B. Haugen
Erlend Skjelten
Anja Mundal
Maren Skjelten
Gunn Margit Rauboti
Nora Solsvik
Jøran Skeide
Styrk Solsvik
Karoline Skeide
Vetle Solsvik
Inge Rauboti
Ida Susanne Supphellen

Resultat 1. karusellrenn 2016

32 deltakarar

Tid 1 runde

Linnea B. Haugen 14.34 min.
Otilie Haugen 12.58 min.
Anette Eineteig 12.19 min.
Ida Susanne Supphellen 10.33 min.
Kornelius Haugen 09.23 min.
Eskil Tufte 09.33 min.
Yrjan Tufte 08.46 min.
Anja Mundal 10.31 min.
Vebjørn O. Mundal 10.05 min.

Tid 2 runder

Sigrid O. Mundal 14.52 min.
Trym Tufte 14.35 min.
Olaus O. Mundal 13.18 min.

Tid 3 runder

Eline Orheim 26.01 min.

Tid 4 runder

Bjarte Haugen 31.24 min.

Trim

Daniel Berge, Jon Supphellen
Trine Berge, Marianne Paulsen
Jonas B. Haugen, Gyrid Supphellen
Hanne Haugen, Olve Tufte
Torgeir Mundal, Sverre Eineteig
Marianne Nilsen, Hans I. Haugen
Odd Atle Rauboti, Inge Rauboti
Gunn Margit Rauboti, Karoline Skeide
Jøran Skeide, Vegard Skeide

Årsmøte i Fjærland Raude Kross hjelpekorps.

Det vert skipa til årsmøte i hjelpekorpset fredag 19. februar klokka 19.00 (merk tidi) i bygdahuset på Skarestad.

Vanlege årsmøtesaker.

Odd Rune Vikheim frå Sogndal Raude Kross vert tilstades.

Årsmøte Fjærland Bygdalag

Det vert årsmøte i Fjærland Bygdalag måndag 29.februar 2016 kl. 20.00 i Bygdahuset.

  • Vanlege årsmøtesaker
  • Dagleg leiar i Bratt Moro i Sogndal, Torgeir Skålid, fortel om utviklinga innafor Bratt Moro.
    Diskusjon; Kva kan vi få til i Fjærland av aktivitetar som er knyta opp til naturen?

Servering av rundstykke mm.

Saker til årsmøtet må leverast skriftleg til styret v/leiar Terje Mundal innan fredag 26.februar 2016.

Vel møtt!

Styret

Skirenn Fjærland vinteren 2016

KARUSELLRENN

1.RENN​ SUNDAG​ 07.02​ MUNDAL
START: TRIM KL 12.00, TID KL 12.30

2.RENN​ TORSDAG 11.02​ MUNDAL
​START: TRIM KL 18.00, TID KL 18.30

3.RENN​ LAURDAG​ 27.02​ MUNDAL *NB! NY DAG/TID PGA GUDSTENESTE!
​START: TRIM KL 12.00, TID KL 12.30

4.RENN​ SUNDAG​ 06.03​ TUFTANE
​START: TRIM KL 12.00, TID KL 12.30

5.RENN​ SUNDAG 13.03 ​ TUFTANE
​START: TRIM KL 12.00, TID KL 12.30

6.RENN​ LAURDAG 19.03 ​ TUFTANE
​START: TRIM KL 12.00, TID KL 12.30

LAGSRENN

LAURDAG 19.03​ TUFTANE
START: TRIM KL 12.00, TID KL 12.30

PÅSKEMILI

LAURDAG 26.03 (MEIR INFO KJEM SEINARE)

VELKOMMENSKI!

Idrettslaget/Skigruppa

Årsmøte i Fjærland sogelag

Laurdag 13. februar 2016 kl.14:30
Stad: Bedehuset

Sakliste:

  • Årsmøtesaker
  • Trekking av vinnar av konkurransen i “Dar breadn kalva” 2015
  • Enkel servering

Per Birger Lomheim frå Hafslo, pensjonert ingeniør frå Sogn og Fjordane vegkontor, no “samferdselshistorikar”, vert med på møtet. Han vil fortelja historisk om vegbygging i Fjærland og om dei ulike alternativa til vegutløysing for Fjærland.

Alle er velkomne!

Tid for Skikarusell!

Endelig!
Søndag 7.2 er det tid for årets første skikarusell i lysløypa.
Start trim kl 1200, start tid kl 1230.

Det er også “Kom deg ut” dagen og det er allerede en gjeng som har planlagt å treffes ved den store edelgrana til Johannes for grilling lek og moro, vi oppfordrer alle til å bli med på det etter rennet!

Idrettslaget/skigruppa

Repitisjonsøving på hjartestartar

Onsdag 10. februar vert det repitisjonskurs for dei som tidlegare er godkjende på hjartestartaren. Det vert klokka 20.00 på stova på busenteret. Kjetil Hilleren frå Sogndal vert med som instruktør.

Det er ei stund sidan det sist var organisert trening på hjartestartaren, så me oppmodar sterkt alle som har høve til å koma og få ein gjennomgong. Det gjeld alle innan helsetenesta, brann og redning, hjelpekorps og dei som har vore med som privatpersonar. Det er viktig at me har mange nok i Fjærland som har kunnskapen i denne, slik at det alltid er einkvan i nærleiken om det vert trong for den.

Fjærland hjelpekorps.

Lysløypa er klar!

Lysløypa er nå klar for spreke skigåere. Så lenge vær og føreforhold er med oss er planen at løypene kjøres opp kl 18 på tirsdager og fredager, og kl 12 på søndager. Da er det bare å hive på seg skia! Hilsen Idrettslaget.

Årsmøte Fjærland Idrettslag 2016

Det vert årsmøte i Fjærland Idrettslag mandag 22.02.16 kl. 20.30 i Vetlesalen på Skarestad.

Årsmøtesaker:
• Årsmeldingar
• Rekneskap
• Val
• Innkomne saker

Saker som skal handsamast på årsmøtet må leverast skriftleg til leiar Stein Roar Haugen innan mandag 15.02.16.

Det vert enkel servering.

Vel møtt!
Styret

4H sine aktivitetar 2016

4H sine aktivitetar i eiga bygd, er no lagde til i kalendaren. I år har Fjærand 4H teke på seg å vera vertskap for fylkesleiren

Les meir…

Aktivitetar i Fjærland ungdomslag våren 2016

Aktivitetar i Fjærland ungdomslag våren 2016

Onsdag 13. januar: Musikkverkstad

Onsdag 20. januar: Kino

Fredag 22. januar: Klubb 20.00 -22.00

Onsdag 27. januar: Musikkverkstad

Onsdag 03. februar: Musikkverkstad

Fredag 05. februar: Karneval. Aldersgrensa Bjørnungane frå klokka 19.00 til 21.00, etter det og fram til klokka 23.00 er det ope for alle frå mellomtrinnet og oppover. Klokka 19.30 vert det servert bollar og krem. Leikar og premiering.

Onsdag 10. februar: Musikkverkstad

Onsdag 24. februar: Kino (Ei veka forseinka grunna HV-øving)

Fredag 26. februar: Klubb 20.00 -22.00

Fredag 26. februar: Kven Veit. Juniorane tevlar på klubblokalet klokka 19.00, medan seniorane tevlar i storesalen og vetlesalen klokka 20.00.

Fredag 26. februar: Årsmøte i Fjærland ungdomslag klokka 21.00. Vanlege årsmøtesaker.

Onsdag 02. mars: Musikkverkstad

Onsdag 09. mars: Musikkverkstad

Onsdag 16. mars: Kino

Fredag 18. mars: Klubb 20.00 -22.00

Fredag 18. mars: Kven Veit. Juniorane tevlar på klubblokalet klokka 19.00, medan seniorane tevlar i storesalen og vetlesalen klokka 20.00.

Onsdag 30. mars: Musikkverkstad

Onsdag 06. april: Musikkverkstad

Fredag 08. april: Klubb 20.00 -22.00

Fredag 08. april: Kven Veit. Juniorane tevlar på klubblokalet klokka 19.00, medan seniorane tevlar i storesalen og vetlesalen klokka 20.00.

Onsdag 13. april: Kino

Onsdag 20. april: Musikkverkstad

Onsdag 27. april: Musikkverkstad

Fredag 29. april: Klubb. 20.00 -22.00 Sesongavslutning, litt mat og anna.

Onsdag 04. mai: Musikkverkstad

Onsdag 11. mai: Kino

Onsdag 18. mai: Musikkverkstad

Onsdag 25. mai: Musikkverkstad

Onsdag 01. juni: Musikkverkstad, sesongavslutning.

Onsdag 08. juni: Kino

Ekstra skytetreningskveld for ungane

Då det er mange som deltek på skytingi for ungane på tysdagane, og nokre som ikkje kan vera med dei dagane grunna andre aktivitetar, vil me no også tilby trening for ungane på annankvar onsdag i tillegg til kvar tysdag som før. Kjell Erling Mundal vil stå for opplæringi på onsdagane, medan Olav Mundal held fram kvar tysdag som før.

Fyrste treningskvelden på onsdag vert 13. januar. Deretter vert det som sagt annankvar onsdag, 27. januar, 10. feb., 24. feb., osb.

Både treningane på tysdagar og onsdagar startar klokka 19.00. Ein kan låna våpen hjå skyttarlaget om ein ikkje har tilgong på det sjølv. Aldersgrensa er 10 år.

Me vonar dette gjer at alle som har lyst no får høve til vera med på ein spanande aktivitet.

Skyttarlaget

Barnetrimmen

Da var en lang juleferie over og barnetrimmen starter opp igjen 13 januar!

Vi trener i gymsalen på skolen onsdager kl 1730-1830. Det er ikke trening på kinodager, eller i vinter- og påskeferien. Her blir det varierte aktiviteter, mye lek, trim og moro.

I år er tilbudet bare for “Bjørnungar” og elever i småskolen, elever fra mellomtrinnet og oppover er velkommen på “Styrketrening for alle” på torsdager!!

Moroa koster 100 kr i året!

Vel møtt!
Sprek hilsen fra Gunn, Åshild, Anne og Marianne